نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و مولفه های آن در بین کارکنان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه شهرستان اردبیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس راه و راهور استان اردبیل در سال1395 بود، از این تعداد 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی ـ همبستگی و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری (والتون، 1973) و رضایت شغلی (اسمیت، 1969) بودند. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل هر چهار فرضیه پژوهش را تایید و نشان داد بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان پلیس راهنمایی رانندگی و پلیس راه شهرستان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد و ابعاد کیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده رضایت شغلی و مولفه های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد رضایت شغلی کارکنان پلیس راهور و پلیس راه شهرستان اردبیل در حد مطلوب بوده است. در بین مولفه های رضایت شغلی کمترین میزان رضایت مربوط به عوامل سازمانی و بیشترین میزان رضایت مربوط به ماهیت کار می باشد و در بین مولفه های کیفیت زندگی کاری،کمترین میزان رضایت مربوط به جبران منصفانه و مناسب و بیشترین میزان رضایت مربوط به وابستگی اجتماعی زندگی کاری می باشد.

کلیدواژه‌ها