نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فردی در بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رانندگان متخلف شهر اردبیل در سال1395 بود. از بین این افراد 400 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، این پرسشنامه در 5 بعد کیفیت آموزش، مدت زمان رانندگی، بازدارندگی درونی و بیرونی و نگرش نسبت به قوانین رانندگی تهیه شد. در این تحقیق، داده های جمع آوری شده ضمن ورود به نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند به طوریکه جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که در سطح معناداری 5 درصد، بین نگرش رانندگان نسب به قوانین و مقررات با تخلفات رانندگی رابطه معناداری وجود نداشته و بین مدت زمان رانندگی، متغیر های کیفیت آموزش، کنترل اجتماعی غیررسمی(تحصیلات) و کنترل بیرونی(پلیس) با بروز تخلفات رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها