نویسندگان

چکیده

در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه مجرمان دستگیر شده که در نیمه اول سال1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می گذرانند، می باشد که به روش تمام شماری از آنها پرسشنامه تکمیل شده است و برای بررسی رابطه بین متغیرهای اسمی تحقیق از آزمون کرامرز در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که بیشترین جرایم در فصل بهارو خرداد ماه رخ داده است و اینکه بیش از نیمی از جرایم در آخر هفته اتفاق افتاده است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین محل سکونت مجرمان و محل وقوع جرم آنها وجود دارد و بافت های فرسوده با توجه به کیفیت محیطی که دارند مستعد بروز جرم هستند. نهایتا نتیجه تحقیق بیانگر این امر است که مجرمان برای انجام جرم زمان و مکان خاصی را در نظر می گیرند، یعنی تحقیق حاضر نظریه فرصت بزهکاری (انتخاب عقلانی و کانون های جرم خیز) را مورد حمایت قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها