نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین رفتارهای اعتیاد‌آور به اینترنت و هوش هیجانی با میانجی‌گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان شهرستان اردبیل بود. روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی است. جامعه این پژوهش کل دانشجویان شهرستان اردبیل می‌باشند که در سال تحصیلی1396- 1395 مشغول به تحصیل بوده‌اند. براساس روش نمونه‌گیری در دسترس 150 نفر از پسران و 150 نفر از دختران انتخاب شده‌ و به پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (1969) و هوش هیجانی شات و همکاران (1998) پاسخ دادند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش مدل‌یابی علی (تحلیل مسیر‌) و به کمک نر‌م افزار آماری لیزرل نسخة ‌5/8 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم متغیر هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنت برابر با 57/0 است. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنت با تاثیر متغیر میانجی اضطراب اجتماعی برابر با 073/0 می‌باشد. با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنت (073/0) کمتر از اثر مسقیم آن (57/0) است، در نتیجه نقش میانجی متغیر اضطراب اجتماعی بر رابطه بین هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنت پذیرفته می‌شود. نتایج این پژوهش از نقش اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر میانجی مابین هوش هیجانی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها