نویسنده

چکیده

با توجه به تحولات اخیر در فضاهای شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و به طبع آن مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت در شهرها باعث بروز تضادهای اجتماعی و نابرابری ها در سطوح مختلف شده است که این امر به یکی از مهم ترین عوامل کیفیت زندگی یعنی امنیت خلل وارد کرده است. امنیت به عنوان عامل مهم در نظم شهری و افزایش کیفیت زندگی به ویژه در محیط های مسکونی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر اولویت بندی راهکاری های موثر در جهت افزایش احساس امنیت در مناطق مسکونی شهری در منطقه 4 شهرداری اردبیل با استفاده از تکنیک SWOT-FAHP و ماتریس QSPM می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از پتانسیل بالای مشارکت و همبستگی مردمی در جهت بازآفرینی محلات و ایجاد حس تعلق جهت کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و کاهش وندالیسم؛ ارائه آموزش های لازم، راه اندازی کسب و کار برای جوانان در جهت ایجاد شغل و کاهش بزهکاری های اجتماعی در منطقه، هدایت صحیح فعالیت های رو به رشد مدیریت شهری در این منطقه در جهت خدمات رسانی بهتر و افزایش مشارکت مردمی و کاهش احساس تبعیض در ساکنان منطقه در جهت کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش احساس امنیتبه عنوان اولویت دارترین راهبردها جهت افزایش احساس امنیت شهری در منطقه 4 شهرداری اردبیل می باشند.

کلیدواژه‌ها