نویسندگان

چکیده

محیط خانوادگی افراد و میزان زمانی که والدین صرف تربیت فرزندان خود می کنند، با رفتارهای پرخطر و جرایم ارتکابی فرزندان ارتباط دارد. بدین جهت، پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین رفتار پرخاشگرانه در افراد مرتکب نزاع و درگیری و سبک‌های فرزندپروری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلّیه‌ی مراجعین به علّت نزاع و درگیری به مراکز انتظامی شهر اردبیل در سال 1395بودند. از میان این افراد، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی سبک‌های فرزندپروری بامریندو پرسشنامه‌ پرخاشگری باس و پری AQ استفاده شده. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه بین سبک فرزند پروری سهل‌گیرانه و استبدادی با رفتار پرخاشگرانه رابطه‌ی مثبت معنادار و همچنین بین سبک فرزند پروری قاطع با رفتار پرخاشگرانه رابطه‌ی منفی معناداروجود دارد

کلیدواژه‌ها