نویسندگان

چکیده

امروزه به دلایل مختلف اقتصادی، سختگیری های بیش از حد جوانان، خانواده ها و غیره در امر ازدواج، سن ازدواج جوانان و میزان تجرد آنها افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأخیر در ازدواج جوانان و رابطة آن با آسیب های اجتماعی در استان اردبیل انجام یافته است. پژوهش حاضر یک تحقیق همبستگی است و جامعه آماری آن، شامل تمامی دختر و پسر های مجرد 20سال به بالای استان اردبیل و نمونه آماری شامل 422 نفر دختر و پسر (205 نفر پسر و 217 نفر دختر) که به شیوة نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، می باشد. ابزاز اندازه گیری و سنجش اطلاعات، پرسشنامه های محقق ساخته "عامل تأخیر در ازدواج" می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که 1- بین گرایش جوانان به تجرد با اضطراب از عدم موفقیت در زندگی؛ ازدواج ناموفق یکی از اعضای خانواده یا اطرافیان؛ سختگیریهای والدین؛روابط دوستی با جنس دیگر رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. 2- بین گرایش به تجرد آزمودنی های شاغل و بیکار تفاوت معنی دار به نفع آزمودنی‌های بیکار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها