نویسنده

چکیده

افزایش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدۀ شهرهاست. یکی از مهم‌ترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. هدف از این پژوهش، ارائه طراحی مناسب فضاهای شهری به منظور کاهش فرصت‌های جرم و جنایت در سطح شهر اردبیل بخصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر و پیشگیری از این نوع جرایم می باشد تا با دستیابی به شیوه‌های مناسب طراحی در هر ناحیه از شهر امکان ارتکاب جرم در آن کاهش یابد. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل داده و برای تعیین حجم نمونه آماری نیز از روش کوکران استفاده شده است. بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر از شهروندان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و پرسشنامه در میان آنان توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج نیز از آزمون‌ t و جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شناسایی علل مکانی تسهیل کننده یا ترغیب‌ کننده که بهترین آن طراحی مناسب فضاهای شهری است می‌تواند ارتکاب جرایمی چون خرید و فروش، حمل و نگهداری یا سوء مصرف را کاهش داده و منجر به حذف عوامل محیطی و افزایش ایمنی و کاهش میزان این جرایم در سطح شهر اردبیل گردد.

کلیدواژه‌ها