نویسنده

چکیده

هدف پژوهش بررسی امنیت محله های شهری با در نظر داشتن شاخص های طراحی محیطی می باشد. مخصوصاّ محله های جدید به عنوان یکی از شاخص ترین فضاهای شهری که اصول طراحی شهری در این فضاها رعایت شده است. در واقع هدف اصلی در این تحقیق دست یابی و تدوین اصولی است که برای طراحی فضاهای شهری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی لازم می‏باشد. بدین منظور در ابتدا به تعاریف، معانی و مفاهیم مرتبط با موضوعات جامعه شناسی شهری از دیدگاه صاحب نظران بومی و غیر بومی پرداخته شده. در ادامه به بررسی حاشیه نشینی شهری و نحوه ایجاد شهرک های جدید پرداخته و سپس با بررسی نمونه های داخلی و خارجی، ویژگی ها و اصولی که از این نمونه ها استخراج شده و با استفاده از مطالعات اسنادی شرایط و وضعیت امنیت اجتماعی اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته، سپس به بررسی الگوهای کالبدی، عملکردی و رفتاری می پردازیم. برای آگاهی از دید گاه های مردم نسبت به نحوه حضور در فضاهای شهری و کیفیت این فضاها در اردبیل از روش پرسش نامه استفاده شده است. پس از احصاء معضلات و آسیب های اجتماعی محله و با عنایت به مبانی نظری گردآوری شده برای ارائه بهترین گزینه در راستای تولید برنامه راهبردی در جهت حل مسأله و پاسخ به فرضیه های پژوهش و کاهش آسیب های اجتماعی محله، از روش «ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت» بهره برده‏ایم.

کلیدواژه‌ها