نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی علل وقوع اعتیاد زنان و آثار سوء آن در جامعه می­باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معتادین به مواد مخدر بودند که در نیمه دوم سال 1396جهت ترک به مراکز اقامتی و سرپایی شهرستان اردبیل مراجعه نموده بودند (n=210). نمونه آماری پژوهش بصورت نمونه­گیری تمام شماری وارد مطالعه شدند. جهت گرد­آوری داده‌ها ازپرسشنامه­های پرخاشگری ویلیامز و همکاران وپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون­های t مستقل و فریدمن و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان معتاد عوامل فردی (سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی)، روان­شناختی (پرخاشگری، نابسامانی در خانواده)، اجتماعی (طلاق، دوری از خانواده، اعتیاد همسر)، اقتصادی (فقر، سکونت در مناطق حاشیه­ای) جزو عوامل گرایش زنان به اعتیاد می­باشند. همچنین نتایج نشان داد که این عوامل در الویت­های متفاوت قرار دارند به طوری که «عوامل اجتماعی» با میانگین رتبه 43/7 در اولویت اول و «عوامل اقتصادی» با میانگین 12/4 در رتبه آخر قرار دارد. این مطلب می­تواند در مداخلات پیش­گیرانه و درمانی جهت نیل به نتایج مطلوب مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها