نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

با توجه به اهمیت شناخت متغیرهای تعیین‌کننده و تأثیر‌گذار بر رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی دلسوزی به خود در رابطه‌ی بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی از نوع طرح‌های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند. از این جامعه 240 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خطر‌پذیری نوجوانان ایرانی زاده‌ محمدی و احمدآبادی، 1387، سیاهه شخصیتی هگزاکو (لی و اشترن، 2004) و مقیاس دلسوزی‌ به خود (نف، 2003) بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ازآزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندمتغیره‌ی تعدیلی و از طریق نرم‌افزار آماری SPSS-21انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد که دلسوزی به خود در رابطه بین همه ابعاد شخصیتی هگزاکو، به جز خوشایندی و باوجدان‌بودن، با رفتارهای‌پرخطر دانش‌آموزان نقش تعدیل‌کننده دارد. به عبارتی با افزایش دلسوزی‌به خود، رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و گرایش به رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان ضعیف‌تر می‌شود. براساس نتایج این پژوهش دلسوزی‌به خود با تعدیل رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان می‌تواند از بروز این رفتارهای پرخطر بر اثر وجود ابعاد شخصیتی بکاهد.

کلیدواژه‌ها