نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد. بنابراین بررسی جنبه های کمی و کیفی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مولفه های احساس امنیت در فضای شهر اردبیل می باشد. مولفه های( مقیاس، ازدحام، فرم فضا، المان های اطلاعاتی، آلودگی دیداری، نور و روشنایی، آلودگی محیطی، دسترسی حمل و نقل عمومی، کیفیت فعالیت و کاربری زمین، کیفیت سکونت در محلات)، به عنوان شاخص های احساس امنیت در فضای شهری به دست می آیند. این تحقیق براساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ساکنان منطقه 4 شهر اردبیل می باشد که با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، 382 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین شده و سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در بین ساکنین منطقه توزیع و تکمیل شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون آماری t تک نمونه ای در قالب نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های احساس امنیت با میانگین عددی63/2 پایین تر از حد متوسط می باشد و از بین ده مولفه احساس امنیت فقط متغیر نور و روشنایی با میانگین06/3 بالاتر از میانه نظری(3) می باشد. که نشان دهنده میزان  عدم رضایت شهروندان از شاخص های موثر براحساس امنیت از فضای شهری در منطقه 4 شهر اردبیل می باشد.

کلیدواژه‌ها