نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

در رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، تمام تلاش‌ها متوجه این هدف است که چه باید کرد که اصلاً جرمی واقع نشود و چنانچه جرمی رخ داد آثار منفی و مخرب آن بر جامعه کمتر باشد. یکی از شیوه‌های پیشگیری، اجرای آموزش‌های همگانی (آگاه سازی اجتماعی) در ابعاد مختلف است. این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش‌های همگانی پلیس فتا در پیشگیری از جرائم سایبری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 54 نفر از کارشناسان پلیس فتا، کارشناسان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارشناسان معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و دادسراهای می باشند که برای توزیع پرسشنامه و اخذ نظر این افراد از دو روش هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. یافته‌ها و نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق مبین نقش تأثیرگذار آموزش‌های کلامی ارائه شده بر پیشگیری از جرائم سایبری از منظر جامعه نمونه تحقیق بوده است. بر اساس نتایج تحقیق از مهم ترین و اساسی ترین اقداماتی که می بایست از سوی پلیس فتا در راستای پیشگیری از جرائم سایبری انجام شود؛ ارائه آموزش‌های کلامی در اماکن عمومی از سوی پلیس می باشد

کلیدواژه‌ها