نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

مراکز انتظامی یکی از ارکان برقراری نظم و انضباط در سطح شهر­ها بوده و توزیع مناسب این تسهیلات در سطح شهرها می­تواند در برقراری امنیت و خدمات­رسانی مناسب به محلات مختلف شهر مؤثر واقع شود. از این رو توزیع فضایی این مراکز باید به گونه­ای باشند که دسترسی به آنها در کمترین زمان، ممکن باشد تا بتوانند در سریع­ترین زمان خودرا به محل وقوع جرم برسانند و مانع بروز ناامنی شوند. با توجه به میزان اهمیت پوشش­دهی خدماتی محلات مختلف شهر، توسط مراکز پلیس که باید در زمان مناسب صورت گیرد؛ در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل شبکه در محیط نرم­افزاری ARC GIS 10.3میزان پوشش­دهی خدماتی این تسهیلات در بازه­ی زمانی 3 و 5 دقیقه محاسبه گردید تا مشخص شود اولا اینکه چه میزان از سطح شهر اردبیل در این بازه­های زمانی تحت پوشش­دهی خدماتی مراکز انتظامی این شهر قرار می­گیرد و ثانیا اینکه چه تعداد از جرایم مربوط به سرقت اتفاق افتاده در این شهر در محدوده­های زمانی مذکور رخ داده است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی می­باشد. نتایج حاصل از تحقیق پیش رو بیانگر آن است که مراکز انتظامی شهر اردبیل در بازه­ی زمانی3 دقیقه، مساحتی بالغ بر 78/3564 هکتار از این شهر را تحت پوشش خدماتی خود قرار می­دهند که بالغ بر 58 درصد از سطح شهر اردبیل را شامل می­شود. در این محدوده بالغ بر 44/72 درصد از جرایم سرقت اتفاق افتاده است. همچنین این مراکز در فاصله­ی زمانی 5 دقیقه نیز به میزان 76/5372 هکتار از سطح شهر اردبیل را تحت پوشش خدماتی خود قرار داده است که بالغ بر 88 درصد از کل سطح شهر را شامل می­شود. در بازه­ی زمانی 5 دقیقه میزان 76/89 درصد از جرایم سرقت رُخ داده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل­های صورت گرفته و به منظور خدمات­دهی مناسب مراکز انتظامی شهر اردبیل در بازه­های زمانی مذکور پیشنهاد می­شود تعدادی مراکز انتظامی موقت یا دائمی در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوبی و جنوب غربی شهر اردبیل استقراریابد.

کلیدواژه‌ها