نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

فضای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و باتوجه به ویژگی های افراد و گروه های سنی، اجتماعی و جنسی، باید بتواند محیط امن، سالم و پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی به نیازهای مختلف تمام گروه های اجتماعی پاسخ دهد. تحولات دهه های اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تامین آرامش و امنیت شهروندان نباشد. شهرها به دلیل تمرکز بالای جمعیت و فعالیت های خارج از مقیاس انسانی و فراوانی ماشین، از شاخص های آرامش و امنیت فضاهای شهری کم کم فاصله گرفته اند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی بانوان از پارک بانوان و مقایسه آن با پارک مختلط است. برای این مهم پارک مختلط معلم و پارک بانوان در شهر اردبیل انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود. ابزار گرد آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و پیمایش پرسشنامه ای بود. جامعه آماری کلیه زنان 15سال به بالا و نمونه تحقیق برابر با 387 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  Spss انجام گرفت. در حوزه کالبدی میانگین تمامی گویه کمتر از 3 که براساس طیف لیکرت در حد متوسط می باشد کمتر است. یعنی زنان رضایت کافی را از شاخص کالبدی پار ک بانوان و پارک عمومی(معلم ) را ندارند. براساس مشاهدات، بانوانی که محل سکونتشان با پارک فاصله اندکی داشت به صورت پیاده به پارک مراجعه می کردند. و زنانی که از مناطق دیگر شهر برای استفاده به پارک مراجعه می کردند اغلب با مشکل پیدا کردن درب ورودی پارک مواجه می شدند. در حوزه اجتماعی- فرهنگی می توان به مشکلات عدم مشارکت زنان در مدیریت شهری، عدم برخورداری زنان از آموزش های شهروندی و همچنین عدم برگزاری جشنواره های فرهنگی مخصوص زنان در شهر اردبیل اشاره کرد. و همچنین علت حضور زنان در پارک بانوان بودن در کنار دوستان وآشنایان، فعالیت جسمانی و ورزش بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. و براساس نتایج آزمون tتک نمونه ای در میانگین تمامی گویه های رضایتمندی از پارک در یک سطح و برحسب ارزش گذاری لیکرت پایین تر از حد متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها