نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

دوره نوجوانی و جوانی، دوره­ای است که بسیاری از افراد درگیر رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف مواد، مصرف سیگار و سایر مواد و... می­شوند. نتایج مطالعات نشان می­دهد که میزان رفتارهای پرخطر در سال­های نوجوانی و جوانی بیش از سایر مراحل زندگی است و هیجان­خواهی افراد یکی از دلایل گرایش به این­گونه رفتارها است؛ لذا هدف مطالعه­ی حاضر، بررسی رابطه­ی بین هیجان خواهی با رفتارهای پر خطر در جوانان شهر اردبیل بود. این مطالعه با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی افراد 18 تا 29 ساله شهر اردبیل در سال 96-1395 بودند که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه برای جمع­آوری اطلاعات 383 نفر انتخاب شد و تعدادی از این نمونه ها ریزش کرد و در نهایت به 370 نفر رسید. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه­ی رفتارهای پرخطر، پرسشنامه هیجان خواهی بودند. داده­ها با کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار 23-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هیجان خواهی (هیجان خواهی، ماجراجویی، ملال پذیری، تنوع طلبی) با رفتارهای پرخطر رابطه­ی مثبت معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج مطالعه حاضر می­تواند به روانشناسان و کارشناسان نیروی اجتماعی و نهادهای اجتماعی کمک کند تا هر چه بیشتر به نقش هیجان خواهی در کاهش رفتارهای پرخطر پی ببرند و بتوانند با ایجاد بستر فرهنگی مناسب و یا مداخله­های مناسبی را با در نظر گرفتن این متغیرها در مورد رفتارهای پرخطر اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها