نویسنده

.

چکیده

حضور در فضای مجازی، بنابر ویژگی ها، امکانات و کارکردهای خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان در جامعه ایران تاثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی کاربران به خصوص جوانان می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هنجارهای اجتماعی در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شهر اردبیل در سالتحصیلی 97-1396 بود. با استفاده از نمونه گیری به روش در دسترس تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هنجارهای اجتماعی خواجه رشیدان و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی خواجه احمدی و همکاران بود. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. نتایج نشان داد بین هنجارهای اجتماعی (01/0P<) با وابستگی به فضای مجازی رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هنجارهای اجتماعی سهم معناداری در پیش بینی وابستگی به فضای مجازی دارد(05/0P<). یافته های پژوهش در چارچوب نتایج پژوهش های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و نقش متغیر مورد مطالعه در وابستگی به فضای مجازی تبیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها