نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای غلط رانندگی (نمونه موردی: شهراردبیل) می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال در شهر اردبیل می­باشد که از اتومبیل شخصی استفاده می­کنند. روش نمونه­گیری به صورت روش نمونه­گیری روش خوشه­ای می­باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است که طبق این فرمول نمونه برای جامعه ناحدود 384 نفر می­باشد. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد رفتارهای رانندگی و پرسشنامه محقق 25 سوالی با طیف لیکرت استفاده گردیده است. آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه­ها انجام گرفته­اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون ساده و چندگانه انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد عوامل اجتماعی (تاخر فرهنگی، بیهنجاری اجتماعی، قانون گریزی، اعتماد اجتماعی، سازگاری اجتماعی) بر رفتارهای غلط رانندگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها