نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

جامعه از طریق نهادینه شدن قوانین اجتماعی حفظ می‌گردد، به توجهی به قوانین اجتماعی جزئی از آسیب‌های اجتماعیست که منجر به اختلال در روابط اجتماعی، بی‌اعتمادی، فرسایش سرمایه اجتماعی، رواج بی‌اخلاقی و بی‌توجهی مدنی می‌گردد. هدف اصلی پژوهش بررسی علل بی‌توجهی به قوانین اجتماعی شهروندان است. پژوهش حاضر  به‌صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته  و برای تجزیه و تحلیل آن از نرم افزارspss21 و Amos21استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه، فرمول نمونه گیری کوکران و برای تعیین روایی پژوهش، آلفای کرونباخ بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می‌دهد که رفاه اجتماعی (221/0)، فقر فرهنگی (321/0)، منزلت و اقتدار قوانین (412/0)، اعتماد اجتماعی (451/0)، فروپاشی اخلاقی (341/0)، منزلت شهروندی (334/0)، رواج فردگرایی (409/0) و فاصله طبقاتی (298/0) با بی‌توجهی به قوانین اجتماعی رابطه معنی‌داری داشته و متغیر میزان اعتقادات مذهبی با بی‌توجهی به قوانین اجتماعی رابطه معناداری نداشته است

کلیدواژه‌ها