نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه مهارت های ارتباطی وخشونت علیه زنان درزنان متقاضی طلاق وزنان عادی زوجین شهرستان اردبیل می باشد.روش این پژوهش علی مقایسه ای وازنطر ماهیت ازنوع توصیفی ـ استنباطی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30نفر زنان متقاضی طلاق و30 نفرزنان عادی درشهر اردبیل درسال1397 می باشد. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه 35سوالی مهارت الگوهای ارتباطی زوجین وپرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان که درکل این پرسشنامه 71گویه دارد.داده های بدست آمده پس از ورود به نرم افزارآماری spssضمن استفاده ازروش های آماری توصیفی با تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره موردآزمون قرارگرفتند، نتایج نشان دادکه خشونت خانگی علیه زنان متقاضی طلاق از شدت بیشتری نسبت به زنان عادی برخوردارمی باشند. همچنین بین دو گروه در میزان مهارت­های ارتباطی تفاوت معناداری نبود. در راستای این یافته ها می توان نتیجه گرفت که خشونت دربین زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان عادی می باشد، اما میزان مهارتهای ارتباطی در هردوگروه یکسان می باشند. بنابراین می توان گفت جهت افزایش میزان سلامت روان زنان متقاضی طلاق بر نقش خشونت علیه زنان و مهارت های ارتباطی آنان تاکید نمود.

کلیدواژه‌ها