نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

اعمال کیفیّات مشدّده در تعیین مجازات ها، از جمله سیاست ها و برنامه های مقابله با ناهنجاری ها می باشد و می توان گفت یکی از اهداف مجازات، جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است. ضمن این که یکی از شاخص های اساسی جهت ارزیابی و مقایسه میزان موفقیّت اعمال کیفیّات مشدّده پیشگیری از تکرار جرم است. علیرغم اعمال کیفیّات مشدّده بر مرتکبین جرم سرقت، کماکان شاهد تکرار این جرم توسط مرتکبینی که مجازات بر آن ها اعمال شده هستیم، از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر تشدید مجازات در پیشگیری از تکرار سرقت می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق 945 نفر شامل سه گروه از افرادی بودند که با جرم سرقت ارتباط مستقیم داشتند، این افراد شامل قضّات کیفری استان (65 نفر) که با فرمول کوکران محاسبه و مقدار نمونه با حجم 56 نفر تعیین، کارشناسان پلیس استان (230 نفر) که با فرمول کوکران محاسبه و مقدار نمونه به حجم 140 نفر تعیین و تکرارکنندگان سرقت (650 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و مقدار نمونه به حجم 242 نفر انتخاب شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان، از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی میزان تاثیر سوالات از آزمون t استفاده شده است. همچنین داده ها توسط نرم افزار Spss تحلیل شده است. تحلیل داده های به دست آمده در خصوص اعمال تشدید مجازات بررسی که نتایج حاصله نشان دادند که تشدید مجازات در اولویت اول از طریق اعمال کیفیات مشدده اختصاصی با بیشترین تاثیر و در اولویت دوم تشدید مجازات اصلی و در اولویت سوم تشدید مجازات از طریق اعمال مجازات های تکمیلی از نظر کلیه پاسخگویان با اختلاف نظر جزئی در برخی از شرایط در پیشگیری از تکرار سرقت تاثیر زیادی داشته است. به عبارت دیگر بین متغیّر مستقل و متغیّر وابسته تحقیق ارتباط معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها