نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد آنها برابر 115000  نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده های موردنیاز، ازپرسشنامهاحساس امنیت اجتماعی صحابی و پرسشنامه محقق ساخته مصرف رسانه ای استفاده گردید. داده های آماری با نرم افزار SPSS پردازش و تجزیه و تحلیل شد و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t با دو گروه مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل رابطه معناداری وجود دارد، بین مصرف رسانه های چاپی، دیجیتال و الکترونیک با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیت، سن و وضعیت تاهل با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها