نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و گزارش های قضایی دقیق تر باشد،یقیناً مقامات قضایی را در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 36 به این موضوع پرداخته است ، از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ارزش و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی درمقام ضابط دادگستری می باشد. تابتواند با ارائه ی پیشنهادات وراهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی، ارزش و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد. در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر است، که تعداد120 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته شده است و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی، آموزش  مامورین انتظامی،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها،قوانین و مقررات )  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که میزان آگاهی ودانش حقوقی ضابطین درارزش و اعتبار گزارشهای قضایی آنان مؤثر است. همچنین یافته های تحقیق مبنی بر این است که آموزش ودوره های حین خدمت ضابطین درارزش واعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثرمی باشد.ساختار وتشکیلات مراجعان تظامی بویژه کلانتری ها ازنظرامکانات ومنابع انسانی و تفکیک واحدهای رسیدگی برارزش واعتبارگزارش های قضایی ضابطین تأثیردارد. قوانین ومقررات مربوط،درارزش واعتبارگزارش های قضایی ضابطین تأثیردارد.

کلیدواژه‌ها