نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

پژوهش حاضربا هدف پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب­گرایانه بر اساس الکسی تایمیا در نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد شهر اردبیل تشکیل می داد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو(FTAS-20)، مقیاس سنجش رفتارهای مخاطره آمیز(YRBSS)، پرسشنامه رفتارخود تخریب گرایانه و مقیاس استعداد اعتیاد وید و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین الکسی تایمیا با  رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه ارتباط معناداری وجود دارد (001/0>p). در تبیین واریانس رفتارهای مخاطره آمیز 42 درصد و رفتارخود تخریب گرایانه 39 درصد می باشد. در نتیجه می توان گفت الکسی تایمیا می تواند رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه را در نوجوانان و  جوانان دارای گرایش به مصرف به ماده مخدر  پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها