نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی (میزان و نوع کاربست)در سبک زندگی جوانان شهر اردبیل انجام شد.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی به و لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تمامی جوانان دختر و پسر دارای سنین25-18 شهر اردبیل در سال 1396 می­باشد که حجم آن برابر با 24000 نفر است. برای تعیین حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه چندمرحلهای انتخاب شدند . روش گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از پرسشنامه شبکه های اجتماعی آریانی و همکاران(1394)و پرسشنامه سبک زندگی جوانان لعلی (1391) انجام شد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین شبکه های اجتماعی (میزان و نوع کاربست)با سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد.به عبارتیمیزان کاربست شبکه های اجتماعی و نوع کاربست شبکه های اجتماعی مجازی باهم به گونه‌ی معنی‌داری 6/30 درصد متغیر سبک زندگی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها