نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

 با توجه به عوارض سوء خیانت زناشویی برای خانواده و جامعه که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده خیانت زناشویی براساس کیفیت زناشویی و سبک دلبستگی در زنان متاهل انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل ساکن شهر اردبیل بودند و نمونه به حجم 110 زن متاهل به صورت داوطلب در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خیانت زناشویی، پرسشنامه کیفیت زناشویی(RDAS) دارای 3 زیرمقیاس وپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید، دارای 3 زیرمقیاس  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه انجام شد. نتایج نشان داد بین کیفیت زناشویی و مولفه های آن (توافق، رضایت و انسجام) با تمایل به خیانت رابطه مثبت معناداری در سطح معناداری 01/0 p< وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که بین سبک دلبستگی ایمن با خیانت زناشویی رابطه مثبت معنادار و بین سبک دلبستگی اجتنابی با خیانت زناشویی رابطه منفی معنادار در سطح معناداری 01/0 p< وجود دارد. اما بین سبک دلبستگی اضطرابی با خیانت زناشویی رابطه معناداری مشاهده نشد. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی خیانت زناشویی از طریق کیفیت زناشویی و سبک دلبستگی نشان داد که متغیرهای کیفیت زناشویی و سبک دلبستگی پیش بینی کننده معنادار خیانت زناشویی در بودند.

کلیدواژه‌ها