نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

افزایش بی‌رویه‌ی جرایم وکج‌روی هاىاجتماعى امروزه به یکى ازمشکلات حاد دربیشترشهرهاتبدیل‌شده است وازمهم‌ترین مسائلی است که اکثرجوامع به آن واکنش نشان می‌دهند بر همین اساس تحقیق حاضر با عنوان شناسایی عوامل ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز در استان اردبیل وارائه راهکارهای پیشگیرانه  و با هدف تعیین علل بروز جرایم خشونت آمیز در جامعه و یافتن راهکارهای پیشگیرانه انجام پذیرفت، این پژوهش با توجه به روششناسی، از یک سو از نوع مطالعات توصیفی و اکتشافی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن نتایج آن، از نوع کاربردی نیز هست. شیوه جم عآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی  بود. جامعه آماری پژوهش را  کارشناسان مرتبط به موضوع جرایم به تعداد 104 نفر بودند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی استفاده گردید. داده های به دست آمده در محیط نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از روش آماری آزمون تی و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمام عوامل مورد بررسی شامل عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی و فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب جرایم خشونت آمیز تاثیر معناداری دارند. نتایج اولویت بندی این عوامل هم نشان داد به ترتیب مولفه­های فردی(48/5)، مولفه سازمانی(21/5)، مولفه محیطی(84/3)، مولفه فرهنگی (93/2)، مولفه خانوادگی (94/1) و مولفه اقتصادی (60/1) بیشترین اهمیت را در بین مولفه های موثر بر ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته و در الویت های اول تا ششم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها