نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

سرقت خودرو درسالهای اخیر درکل کشور وخصوصاًدرکلانشهرها سیر صعودی داشته است. اقدامات نهادهای ذی ربط در راستای مبارزه و مقابله با این معضل صرفاً توانسته است که از سیر جهشی افزایش وقوع این جرم جلوگیری کند؛ اما روند روبه رشد و تصاعدی آن همچنان باقیست. با این وصف، این تحقیق با هدف شناخت مهمترین عوامل موثر بر تکرار سرقت وسایط نقلیه توسط سارقین سابقه دار در اردبیل و بازه زمانی 1395-1390 به روش کمی که از نظر زمان، مقطعی و نوع همبستگی با اهداف کاربردی و در مقطع خاصی به لحاظ ژرف نگرازنوع مطالعه موردی و در زمره پژوهشات علّی قرارمی گیرد؛ نگارش شد. جامعه آماری پیش رو سارقین سابقه دار با حداقل 2بار محکومیت قطعی که تعداد آنها 1017 نفر بودند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 154 نفر تعیین و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن 87/0 محاسبه گردید. برای آزمون فرضیات از آزمونهای تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، عوامل کیفری و اقتصادی هر5 متغیر در تکرار جرم سرقت توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار موثر است. فراسنج های گرایش به مصرف مواد مخدر، خطرپذیری، نابرابری های اجتماعی، همزیستی با جامعه سارقین در زندان و وجود مالخر دایمی خرید اموال مسروقه به ترتیب مهمترین شاخص در عوامل موثر بر تکرار سرقت وسایط نقلیه توسط سارقین حرفه ای و سابقه دار می باشد.

کلیدواژه‌ها