نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و هوش­فرهنگی درپیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی شهر اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی بود که درسال 1396 به کلانتری های شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 123 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین 8 کلانتری انتخاب شدند. آزمودنی­ها پرسشنامه های هوش فرهنگی، تنظیم هیجانی و نیازهای اساسی روانشناختی را تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد ونتایج تحلیل نشان داد تمرکز مجدد (27/0=B)، ملامت خویشتن(25/0=B) و پذیرش(25/0-=B)توانایی پیش­بینی نیازهای اساسی شایستگی را دارند. همچنین ملامت دیگران(25/0=-B) توانایی پیش­بینی نیاز اساسیِ ارتباط را دارد. از بین مولفه­های هوش­فرهنگی، راهبرد فراشناخت(33/0=B) توانایی پیش­بینی نیازاساسی شایستگی و دانش شناخت (26/0=B) توانایی پیش بینی نیازِ ارتباط را دارند. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد نیازهای اساسی شایستگی و ارتباط از طریق هیجانات و هوش فرهنگی افراد درگیر در نزاع، قابل پیش بینی هستند.

کلیدواژه‌ها