نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

کنترل بیماری­های دامی در کنار پرورش دام،  علاوه بر کسب درآمد برای روستاییان و دامداران، سلامت غذایی افراد جامعه را نیز بهبود می­بخشد. از این رو، کنترل بیماری­های دامی در کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بر همین اساس در تحقیق حاضر نقش اقدامات انتظامی و پدافندی و قرنطینه­ای در کنترل بیماری­های دامی استان اردبیل مطالعه شده است. جامعه آماری متشکل از کادر دامپزشکی و نیروی انتظامی بود که در قرنطینه و کنترل بیماری­های دامی نقش دارند، نمونه­ای شامل 21 نفر از دامپزشکان و کادر سازمان دامپزشکی و 36  نفر از کادر نیروی انتظامی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب گردید. برای اندازه­گیری دو مولفه اقدامات پدافندی و انتظامی پرسشنامه­ای طراحی شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد که در سطح معناداری 5 درصد، اقدامات پدافندی در کنترل بیماری­های دامی استان اردبیل مؤثر بوده و به لحاظ آماری، تأثیر معناداری بر آن دارد. اقدامات انتظامی نیز در کنترل بیماری­های دامی استان اردبیل نقش مؤثری داشته و در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر معناداری بر آن دارد. همچنین الویت بندی راهکارهای کنترل بیماری­های دامی استان نیز نشان می­دهد که راهکارهای برخورد قانونی و معرفی به مراجع قضایی مالکین خودروهای حمل ونقل دام و فرآورده­های دامی فاقد مجوز بهداشتی، ممانعت و جلوگیری از تردد کامیون، کامیونت ودیگر خودروهای باربری فاقد مجوز بهداشتی و کارت مجوز اشتغال به حمل ونقل دام و فرآورده­های دامی و تامین دارو  و واکسن متناسب با تعداد دام­های موجود استان بویژه در مناطق خطرآفرین و مرزی، اهمیت بیشتری در بین راهکارهای ارائه شده برای کنترل بیماری­های دامی استان دارد.

کلیدواژه‌ها