نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه­ی کفایت اجتماعی، جرأت ورزی و تئوری ذهن در نوجوانان قلدر و غیرقلدر بود. روش پژوهش علّی- مقایسه­ای (مورد-شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر مقطع دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 80 نفر شناسایی(40 نفر با قلدری و 40 نفر بدون قلدری) و با استفاده از پرسشنامه های قلدری/قربانی شدن الویوس، کفایت اجتماعی فلنر و همکاران، جرات ورزی گمبریل و ریچی و تئوری ذهن پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نمرات کفایت اجتماعی، جرأت ورزی و تئوری ذهن در بین نوجوانان قلدر پایینتر از نوجوانان غیرقلدر بود(01/0 p<) نتایج به دست آمده بر لزوم توجه بیشتر به برنامه­های آموزشی و درمانی مؤثر بر متغیرهای روانی/ اجتماعی در نوجوانان قلدر تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها