نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و... در بین بخشی از شهروندان به طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از جامعه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی- اجتماعی در آسیب های فرهنگی- اجتماعی در میان شهروندان شهر گرمی انجام پذیرفت جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر گرمی تشکیل می دادند که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر به دست آمد و همچنین روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های آسیب های اجتماعی و آسیب های فرهنگی بودند که روایی و پایایی آنها به تایید رسید برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید که نتایج نشان داد داده های تحقیق نرمال می‌باشند و برای آزمون فرضیات از آزمون تی یک نمونه ای و دوجمله ای استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از تلگرام بیشتر از تماشای تلویزیون در آسیب های اجتماعی و آسیب های فرهنگی نقش دارد. که در میان ابعاد آسیب های اجتماعی بیشترین تاثیر بر همسرآزاری بود و در میان ابعاد آسیب های فرهنگی بیشترین تاثیر بر تضعیف هویت بومی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها