نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی­های شخصیتی جامعه­ستیزی و ماکیاولیسم در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانه (تخریب­گرایی اموال عمومی) در نوجوانان اردبیل انجام شد. روش پژوهش مطالعه حاضر  توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر اردبیل در سال­تحصیلی 1396-1397 بودند که از میان آنان 200 نفر به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه­ ویژگی­های تیره شخصتی جوناسون و وبستر (2010) و پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای خرابکارانه (وندالیسم) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ویژگی تیره شخصیتی ماکیاولیسم با رفتارهای خرابکارانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین وی‍ژگی شخصیتی جامعه ستیزی و تخریب گرایی اموال عمومی رابطه معناداری به دست نیامد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگی­های تیره شخصیتی (جامعه­ستیزی و ماکیاولیسم) توانستند 20 درصد از واریانس رفتارهای خرابکارانه را در نوجوانان پیش­بینی نمایندپیشنهاد می­شود نوجوانانی که دارای ویژگی­های تیره شخصیتی هستند و مستعد بروز رفتارهای خرابکارانه می­باشند، مورد آموزش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها