نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­های شخصیتی و فرسودگی شغلی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی می‌باشد. روش پژوهش مطالعه حاضر علی- مقایسه‌‌ای و از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه رانندگان ترمینال های مسافربری، پایانه های باربری و آژانس های مسافرتی در سه ماهه اول سال 1397 می­باشد. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده می­باشد و تعداد نمونه آماری از بین رانندگان با تخلفات رانندگی تعداد 60 نفر و به همان میزان نیز از بین گروه رانندگان بدون تخلفات رانندگی انتخاب شده بود. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه­های ویژگی­های شخصیتی نئو و فرسودگی شغلی مازلاک و جکسون استفاده شده است و سپس دادها جمع‌آوری و اطلاعات توسط نرم‌ افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وظیفه شناسی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی    می­باشد و همچنین تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت در بین رانندگان با تخلفات رانندگی بیشتر از رانندگان بدون تخلفات رانندگی

کلیدواژه‌ها