نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر هم افزایی نهادهای همکار در روند مبارزه با قاچاق کالای گمرکی(مورد مطالعه شهرستان اردبیل) صورت گرفت. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی موثر بر هم افزایی نهادهای همکار در روند مبارزه با قاچاق کالای گمرکی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی،و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است که به شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است.روش جمع آوری داده های مربوط به ادبیات تحقیق کتابخانه ای با ابزار فیش برداری می باشد. همچنین روش جمع آوری داده های مربوط به جامعه آماری میدانی، با ابزار پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری، اعضای کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان اردبیل و کارشناسان مربوطه 150 نفر می باشند و با توجه به در دسترس بودن اعضای جامعه آماری، روش نمونه گیری تمام شماری می باشد.نتایج تحلیل داده ها نشان داد متغیر دارایی های نامشهود با میانگین 4.3 در رتبه اول ، تفاهم و هماهنگی با میانگین 4.15 در رتبه دوم و متغیر شبکه سازی و کارگروهی با میانگین 4.11 در رتبه سوم قرار دارد .و متغیرهای مدیریت مشارکتی و ساختار سازمانی با میانگین رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها