نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

چکیده
حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است که اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد. حاشیهنشینیوسکونتدرزاغههاوحاشیهشهرهایبزرگ،هموارهبستر سازمعضلات  و جرائمفراوانیاستو اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای شهرها بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است لذا ضرورت دارد در این خصوص تحقیقات علمی متعددی صورت بگیرد در همین راستا، تحقیق حاضر به دنبال بررسی حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی محسوب می­شود و جامعه آماری تحقیق مشتمل  بر محلات حاشیه نشین شهر اردبیل می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ﻣﻄﺎﻟﻌات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای - اﺳﻨﺎدی  و روش‌های میدانی گردآوری ‌شده‌اند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss   و Excel استفاده شده است. همچنینبرای  ترسیم نقشه های مورد نیاز  نرم افزار  GIS  به کار گرفته شده است. نتایج حاصله از  پژوهش نشان می دهد که  در بین انواع آسیب های اجتماعی رایج  در محلات حاشیه نشین اعتیادبا 64/0 درصد درردةاولقرار دارد. عواملی از قبیل موقعیت و شرایط جغرافیایی، بیکار ، سطح پایین  درآمد، کمبود امکانات تفریحی، فقر فرهنگی و... موجب تشدید انواع آسیب های اجتماعی به ویژه گرایش به اعتیاد در بین ساکنین مناطق حاشیه نشین گردیده است. . لذا برنامه‌ریزی‌ جهت ﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ مسئولین در راستای  ارتقای امنیت اجتماعی ساکنین محلات مزبور ضروریمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها