نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

امروزه امنیت به­عنوان مهمترین و زیربنایی­ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری به­شمار می­آید. توسعهصنعتگردشگریدرهرجامعه­اینشانازثباتامنیتدرآنجامعهاستوزمانیگردشگریدر یککشوررونقمی­یابد کهتوجهبهتأمینامنیتگردشگرانبیشترشدهباشد. موضوع امنیت نه‌تنها برای جامعه، بلکه برای گردشگران نیز حائز اهمیت است و احساس امنیت، نیازی اساسی در تمامی حوزه‌های فعالیت بشر ازجمله گردشگری به شمار می‌رود. همچنین یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت که بیشتر مورد توجه قرارگرفته و باعث شده است برنامه‌های مدونی از سوی نهادهای حکومتی برای برقراری آن اتخاذ شود، امنیت اجتماعی است. بر این اساس در سال­های اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با امنیت بخصوص امنیت اجتماعی و اثر آن بر صنعت گردشگری صورت گرفته است. پژوهش حاضر نیز در این راستا به بررسی راهبردهای ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران در شهرهای گردشگرپذیر: نمونه موردی شهرگردشگری گرمی (مغان) پرداخته است. بدین منظور برای دستیابی به نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات فراروی امنیت اجتماعی گردشگران در شهرهای گردشگرپذیر از تکنیک تلفیقی سوات و تحلیل سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ۳۰ نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه گردشگری و امنیت استفاده گردید. پرسشنامه سوات و همچنین پرسشنامه مقایسه زوجی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات در نظر گرفته شد. بررسی ها و نتایج تحلیل ها نشان داد که امنیت اجتماعی گردشگران دارای نقاط قوت و فرصت­ بیشتری بوده و راهبردهای توسعه ای و تهاجمی در بخش امنیت اجتماعی گردشگرانکه شامل موارد رصد و پایش تاثیرات فرهنگی گردشگران ورودی، افزایش هماهنگی میان سازمان­ها و ادارت موثر بر امنیت اجتماعی گردشگران، آگاهی بخشی به گردشگران ورودی از باورها و اعتقادات ساکنان و ایجاد بخش پلیس گردشگری در مراکز انتظامی شهر و شهرستان است، انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها