نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

قرنبیستویکم،سدهبهرهگیریازفرصتهایتجاریارزشمنددربخشخدماتیبهویژهگردشگریاستو بسیاریازکشورهابهاینحقیقتپیبردهاندکهبرایبهبودوضعیتزندگیاقتصادیخودبایدابتکارعملبهخرج دهندودرصددیافتنراههایتازهایبرآیند. به عبارتی، صنعت گردشگری، مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری است که بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تاثیر مستقیم دارد و به عنوان موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملت ها و استوار ساختن صلح جهانی نقش اساسی ایفا می کند. علیرغم وجود 12 نوع از 17 نوع اقلیم جهان در ایران و تعداد 11 هزار اثر ثبت شده تاریخی در فهرست میراث جهانی و قرار گرفتن جز 10 کشور برتر جهان، متاسفانه باید گفت که در حال حاضر از این صنعت در راستای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به نحو بسیار مطلوبی استفاده نکرده است. در این بین یکی از مولفه های مهم در توسعه پایدار گردشگری، موضوع امنیت می باشد و رابطه متقابل میان این دو است و اصولا تا زمانی که امنیت نباشد سفری شکل نمی گیرد و بدون شک رضایتمندی گردشگران از یک مقصد همواره انگیزه بازدید مجدد از آن مکان را فراهم می نماید. این عامل شرایط دوجانبه ای دارد به گونه ای که نقش و تاثیر صنعت گردشگری در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارا بودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند بر صنعت توریسم متمرکز شوند. به عبارت دیگر یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از این رو اهمیت موضوع مورد مطالعه مشخص می شود. در این مقاله که بصورت توصیفی- تحلیلی بررسی شده، در ابتدای امر به بیان انواع امنیت و نقش متقابل امنیت و گردشگری و دلایل توسعه و کاهش آن و در پایان راهکارهای توسعه امنیت در استان اردبیل  بیان شده است.

کلیدواژه‌ها