نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

جرم سرقت وسایل نقلیه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در سالهای اخیر شیوع آن افزایش یافته است. هدف مطالعه­ی حاضر شناسایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت (سرقت وسایل نقلیه) توسط سارقین سابقه­دار در اردبیل بود. این مطالعه با روش علی– مقایسه­ای انجام شد. جامعه­آماری مطالعه حاضر شامل تمامی سارقین وسایل نقلیه زندانی در زندان مرکزی شهر اردبیل در تابستان 1396 بود (42=N). با توجه به پایین بودن حجم جامعه کل افراد جامعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در مطالعه حاضر شرکت کردند. تعداد 42 نفر از افراد عادی نیز به همین روش انتخاب و نمونه افراد عادی را تشکیل دادند. برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه­ی شخصیت چند وجهی مینه سوتا، پرسشنامه­ی چند محوری بالینی میلون استفاده شد. داده­های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های مجذور خی، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل واریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه از سارقین سابقه‌دار و بدون سابقه از نظر توزیع سنی و میزان تحصیلات تفاوتی معنی وجود ندارد. ولی تکرار جرم سرقت در افراد بیکار به طور معنی‌داری بیشتر بود. از نظر میزان درآمد، سارقین سابقه‌دار به طور معنی‌داری در مقایسه با سارقین بدون سابقه درآمد پایین‌تری داشتند. در سارقین بدون سابقه‌ میزان طلاق والدین به طور معنی‌داری بیشتر بود. سارقین سابقه‌دار به طور معنی‌داری در مقایسه با سارقین بدون سابقه میزان ترس از مجازات پایین‌تری داشتند و میزان مصرف مواد نیز در سارقین سابقه‌دار طور معنی‌داری بالا بود. بین دو گروه سارقین سابقه­دار و بدون سابقه، در ابعاد شخصیتی ضعف روانی و انحراف روانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که در مولفه­های شخصیتی ضد اجتماعی و دیگرآزاری و گرایش به وابستگی به مواد افراد سارقین سابقه‌دار به طور معنی‌داری بالاتر از سارقین بدون سابقه واسایل نقلیه بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیکاری، میزان درآمد پایین، مصرف مواد و ترس اندک از مجازات مهمترین دلایل روانی اجتماعی تکرار جرم سرقت در زندانیان وسایل نقلیه بود. همچنین نتایج نشان داد داشتن شخصیت ضداجتماعی، شخصت دیگرآزاری و گرایش به مصرف مواد از جمله عوامل شخصیتی مرتبط با تکرار جرم سرقت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها