نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

با توجه به اهمیت استعمال مواد مخدر در بین نوجوانان و آسیب های ناشی از آن در جامعه امروزی، هدف طرح حاضر بررسی تعیین کننده های رفتارهای پرخطر (استعمال مواد مخدر) در نوجوانان شهر اردبیل: نقش سرکوبگری عاطفی و ابرازگری خشم بود. بدین منظور، از جامعه نوجوانان مقطع دبیرستان شهر اردبیل است که در سال های 1397-1396 حداقل یک بار در معرض رفتار پرخطر استعمال مواد مخدر قرار گرفته اند تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استاندارد خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (STAXI)، پرسشنامه سرکوب عاطفی وینبرگر(fv) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر استفاده شد.برای تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای سرکوبگری هیجانی و ابرازگری خشم قادر به پیش  بینی استعمال مواد مخدر می باشد. براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که سرکوبگری هیجانی و ابرازگری خشم تعیین کننده های مهم استعمال مواد مخدر می باشد