نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ساختاری خشونت براساس مولفه‌های روان شناختی و جامعه شناختی در نوجوانان بزهکار انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی نوجوانان و جوانان بزهکار به علت نزاع و درگیری و خشونت به مراکز نیروی انتظامی شهر اردبیل در سال 1398-1397 تشکیل دادند، که به دلیل کم بودن تعداد جامعه، کل جامعه‌ی پژوهش به عنوان نمونه تعیین گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خشم نواکو (1994)، سلامت روان (GHQ)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی زیمت، داهلم و فارلی (1988) و پرسشنامه‌ی سبک‌های فرزندپروری بامرید (1991) استفاده شد. داده­ها با روش آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست امده از تحلیل داده­ها نشان داد که بین سلامت روان و رفتار خشونت همبستگی منفی و معنادار وجود دارد، بین حمایت اجتماعی و رفتار خشونت آمیز همبستگی منفی و معنادار وجود و بین سبک فرزندپروری استبدادی و رفتار خشونت آمیز با ضریب همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین سایر سبک های فرزندپروری و رفتار خشونت آمیز همبستگی معناداری به دست نیامد. تمامی این ضرایب در سطح 01/0 معنادار بودند و این بدین معنی است که با کاهش سلامت روان و حمایت اجتماعی و افزایش سبک فرزندپروری استبدادی، میزان رفتارهای خشونت آمیز در نوجوانان افزایش پیدا می کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سلامت روان، حمایت اجتماعی و سبک های فرزندپروری از جمله متغیرهای روانشناختی موثر درکاهش یا افزایش رفتار خشونت‌آمیز محسوب می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها