نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خشونت بر اساس حمایت اجتماعی ،احساس امنیت ومیزان تحمل پریشانی نوجوانان پسر شهر اردبیل انجام شد. روش این پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود.  جامعه ما ری پژوهش را نوجوانان پسرشهر اردبیل تشکیل دادندکه ازاین جامعه 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.  در این پژوهش از پرسشنامه های خشونت، احساس امنیت تهران، تحمل پریشانی وحمایت اجتماعی استفاده شد وداده هابا نرم افزار  spssوAmose و باروش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.یافته ها نشان دادن که بین احساس امنیت، تحمل پریشانی وحمایت اجتماعی باخشونت رابطه منفی ومعنی داروجوددارد اما بین احساس امنیت، تحمل پریشانی و حمایت اجتماعی رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد. ازطرفی نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثر منفی ومستقیم احساس امنیت، تحمل پریشانی وحمایت اجتماعی بر خشونت نوجوانان مورد تأیید قرار گرفت (P< 0.05).  بطور کلی نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش حاضر ازبرازش مطلوبی برخوردار است ومتغیرهای احساس امنیت، تحمل پریشانی وحمایت اجتماعی پیشبینی کننده های معکوس خشونت درنوجوانان هستندکه 27/0 ازواریانس خشونت راتبیین می کنند

کلیدواژه‌ها