نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

در سال­های اخیر اهمیت احساس امنیت و سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود و عامل موثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است.مواد و روش ها: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه­های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل می­باشد.روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر اردبیل در سال 1398 (466613 نفر (228295 زن و 238318مرد) بوده و تعداد نمونه برابر با 400 نفر(191مرد و 209زن)که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند می باشد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از آماره های همبستگی پیرسون، آزمون tمستقل و آزمون واریانس یک طرفه استفاده شده است.: نتایج پژوهش نشان داد که: بین میزان احساس امنیت شهروندان با اعتماد اجتماعی (r=0.12)؛ انسجام اجتماعی (r=0.55.)؛ مشارکت اجتماعی (r=0.32) ؛ نشاط اجتماعی ؛ (r=0.29) ؛ دینداری (r=0.18) و متغیرهای زمینه ای (جنسیت،سن، بومیبودن، مدتاقامتدر شهرستان، تجربهفردیازجرمو...) آنها رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد. همچنین بین میزان سرمایه اجتماعی شهروندان با اعتماد اجتماعی (r=0.55) ؛ انسجام اجتماعی (r=0.77) ؛ مشارکت اجتماعی (r=0.50)  ؛ نشاط اجتماعی (r=0.42)؛ دینداری (r=0.100)؛ و متغیرهای زمینه ای آنها رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد

کلیدواژه‌ها