نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای نسبی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه حدود 400 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه­های استاندارد استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون ساده و چندگانه انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد سبک زندگی(نوع مصرف فرهنگی، نوع پوشش، نوع تغذیه، الگوی ازدواج، اوقات فراغت و مدیریت بدن) و ابعاد هنجارهای اجتماعی (هنجارهای خانواده، هنجارهای دانشگاه و هنجارهای جامعه) بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل تاثیر معکوس معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها