نویسنده

.

چکیده

دسترسی به اینترنت پدیده­ای فراگیر و همه­جانبه در زندگی انسان­های عصر حاضر است. همزمان با استفاده گسترده مردم از اینترنت شاهد نوعی نابسامانی در فضای زندگی زوجین هستیم، لذا پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش به خیانت زناشویی براساس اعتیاد به اینترنت در زوجین متقاضی طلاق مراجعه­کننده به دادگاه خانواده اردبیل صورت پذیرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهرستاناردبیل که در سال 1398 به دادگاه خانواده این شهر مراجعه کردند را تشکیل­داد که با توجه به محدودیت­های پژوهشگر، از روش نمونه­گیری دردسترسبرای انتخاب نمونه استفاده شد. حجم نمونه 120 نفر بود. برای جمعآوری داده­هاازپرسشنامه نگرش به خیانت واتلی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد.داده‌های پژوهش با روش­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان­دادکه بین نگرش به خیانت زناشویی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که حدود 3/38درصد واریانس گرایش به خیانت زناشویی از طریق متغیر اعتیاد به اینترنت تبیین می شود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت در زمره متغیرهای مرتبط با نگرش به خیانت زناشویی بوده و توانایی پیشبینی آن را دارد. با استفاده از نتایج این پژوهش می­توان با آگاه­سازی زوجین از تبعات مخرب فضای مجازی بر روابط زناشویی و زمینه­سازی آن برای فروپاشی نظام خانواده پیشگیری­های لازم را صورت داد.

کلیدواژه‌ها