نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرأت ورزی و حل تعارض بر افزایش میزان رضایت زناشویی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه  پیام ­نور شهرستان مشگین شهر بود. نمونه آماری شامل 45 نفر در سه گروه از دانشجویان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین این جامعه آماری انتخاب شده. روش پژوهش این تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح مورد استفاده نیز پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ وبرنامه درمانی براساس آموزش مهارت جرأت ورزی به روش ماسترز و همکاران (1987) و مهارت حل تعارض به روش بولتون (2003) می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که آموزش های مهارت های جرأت ورزی و حل تعارض هر دو بر افزایش رضایت زناشویی (0.05>p ) دانشجویان زن متاهل دانشگاه پیام نور تاثیر داشته است. همچنین نتایج بدست آمده در این پژوهش بر سودمندی و تأثیر آموزش مهارت های حل تعارض نسبت به مهارت جرأت ورزی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها