نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه فرزندپروری والدین با رفتارهای پرخطر و تعیین نقش پیش بینی کنندگی شیوه فرزندپروری والدین در رفتارهای پرخطر در بین در دانش آموزان مقطع متوسطه مشگین شهر می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی– همبستگی و جامعه آماری تحقیق تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشگین شهر و نیز والدین آنان می باشد (14300 نفر) که با توجه به جدول کرچسی- مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه­ای از بین دانش آموزان دختر و پسر تعداد 380 نفر به عنوان نمونه نهایی تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه های رفتارهای پرخطر،  زاده محمدی و احمدآبادی و شیوه فرزندپروری بامریند می باشد.جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین شیوه فرزندپروی سهل­گیر والدین با رفتارهای پرخطر دانش­آموزان رابطه مثبت معنادار و بین شیوه فرزندپروی مقتدرانه والدین با رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه منفی معنادار وجود دارد(05/0>P). همچنین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه، بطور منفی پیش بینی کننده رفتارهای پرخطرکلی است(01/0p≤،  596/0- =β).

کلیدواژه‌ها