نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان مرد شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل در سال1397 بودند، از میان این جامعه تعداد 180 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون کوئین و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و روش های آمار استنباطی (خی دو و همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل در وضعیت مطلوب قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت معنی دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق با افزایش مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی کارکنان افزایش پیدا می کند یا به عبارت دیگر مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها