نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تعیین تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر میزان گرایش به طلاق زنان متاهل شهرستان مشگین شهر می باشد. روش اجرای این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی مراجعین زن دادگستری شهرستان مشگین شهر جهت درخواست طلاق در سال 1399 به تعداد 400 می باشد که با تکیه بر جدول مورگان تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات از نمونه آماری تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد گرایش به طلاق روزلت و همکاران (1986) و اعتیاد به فضای مجازی قاسمی و همکاران (1390) می باشد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون­ رگرسیون‌خطی چندگانه تحت نرم‌افزار SPSS20 تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب مولفه‌های اعتیاد به بازی های آنلاین، خرید و کسب‌وکار، تجارت و مزایده (425/0β=) و اعتیاد به روابط سایبری (476/0β=) بیشترین ضریب تاثیر مثبت را در پیش بینی گرایش به طلاق زنان متاهل را داشتند و مولفه‌های اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از حد اطلاعات (191/0- β=) بیشترین ضریب تاثیر منفی را در پیش بینی گرایش به طلاق زنان متاهل داشتند. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمامی مولفه‌های اعتیاد به فضای مجازی سبب بروز گرایش به طلاق نمی‌گردد و با استفاده صحیح از فضای مجازی می توان این فاکتور را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها