نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

از جمله سیاست ها و برنامه های مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی ،اجرای مراکز درمانی ترک اعتیاد می باشد و میتوان گفت مراکز ترک اعتیاد ابزاری برای دستیابی به مهار و کنترل جرم بوده و یکی از اهداف مراکز ترک اعتیاد جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است.در بحث آسیب های اجتماعی سرقت و تکرار آن از جمله انحرافات اجتماعی می باشد.علیرغم اقدامات درمانی در مراکز ترک اعتیاد ،کماکان شاهد تکرار سرقت توسط معتادین هستیم.از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اقدامات مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از جرم سرقت معتادین در شهر اردبیل می باشد. جامعه آماری این تحقیق ،کارشناسان (پلیس مبارزه با مواد مخدر،اداره بهزیستی ،پیشگیری از جرم دادگستری،شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان دانشگاهی )در مجموع 50 نفر می باشند و نمونه گیری بصورت هدفمند انجام یافته است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه ،میزان تاثیر سوالات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان ،از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی میزان تاثیر سوالات از آزمون t و آزمون فریدمن ،با بهره گیری از نرم افزار spss تحلیل شده است. با توجه به داده های آماری که بر اساس آزمون های آماری از سوالات پرسشنامه پژوهش استخراج گردیده اند چنین نتیجه گیری می شود که تمام مولفه ها به ترتیب اولویت شامل: اقدامات درمانی و پزشکی، اقدامات مدیریتی و کنترلی، اقدامات اشتغال زایی، اقدامات تربیتی و آموزشی و اقدامات مشاوره ای، بیشترین تاثیرگذاری را در پیشگیری از سرقت معتادین داشته اند. تحلیل بدست آمده نشان داد که توجه به مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از تکرار سرقت توسط معتادین نسبت به سایر مولفه های بازدارنده اثرگذاری بیشتری دارد. در پایان نیز راهکارهای کاربردی در راستای پیشگیری از تکرار سرقت و همچنین پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه ارائه شده است

کلیدواژه‌ها